1. تمیر گفت:

    من وقتی بازیم میام بیرون سیو میشه اما وقتی لود یا کانینت را می زنم تو بازی ام نمیرود