خشم گلف Golf of Fury
با دیگر بازیکنان رقابت کنید و برنده شوید. برنده شوید تا طلا به دست آورید و معروف شوید.