پر از جرقه It's Full of Sparks
در این بازی باید ترقه ایی را که مدت هاست فیتله آن روشن نشده را پیدا کنید.