1. یسنا گفت:

    چرا نمیشه بازیه راش را دانلود کنم