سبد معکوس Reverse Basket
سبد را حرکت می دهید و توپ ها را می گیرید و از ترکیباتی که درست می کنید امتیاز بالا به دست می آورید.