سیب زمینی جنگی Potato WAR: Tower Defense
باید سربازانی آموزش دهید و به جنگ با دشمناننان بفرستید، گیاهان نیز در این جنگ نقش به سزایی دارند.