کوآدروپلی پرو Quadropoly Pro
ابن بازی جنبه آموزشی دارد که مهارت های شما را در زمینه تجارت های بازرگانی و مذاکره تقویت می کند اما جنبه سرگرمی نیز دارد.