دوستان مزدور ۲ Rogue buddies 2
در این بازی به عنوان مزدور هستید که به دنبال طلا هستید با دشمنان مختلف می جنگید و از وسایل نقلیه مختلف در مراحل مختلف استفاده می کنید.