ماموریت نیروهای ویژه Fraisp Mission
باید مواردی که باعث خطر می شوند را جمع کنید و مراحل را کامل کنید. با قطب نما مسیره را در پارک پیدا کنید.